Vakkundig advies

 

Bel ons gerust voor deskundig
deskundig advies

advies:
(0183) 35 29 42

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Sky-Lite Holland BV zijn produkten en/of diensten van welke aard ook aan opdrachtgever offreert, verkoopt, levert, of terbeschikking stelt, ook indien deze produkten of diensten niet of niet nader in deze voorwaarden zijn  omschreven, tenzij tussen partijen omtrent de toepasselijkheid van deze voorwaarden of delen daarvan uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Voorzover hiervoorgenoemde aanbiedingen en overeenkomsten produkten betreffen welke onderworpen zijn aan algemene leveringsvoorwaarden van toeleveranciers van Sky-Lite Holland BV gelden die voorwaarden van toeleveranciers gelijkelijk als de onderhavige voorwaarden, tenzij Sky-Lite Holland BV aan opdrachtgever schriftelijk verklaart, dat die voorwaarden niet van toepassing zijn, dan wel tenzij die voorwaarden strijdig zijn met de onderhavige voorwaarden in welk  geval de laatste prevaleren.
 3. Schriftelijk overeengekomen van deze voorwaarden afwijkende bedingen gelden alleen voor de enkele overeenkomst waarvoor zij zijn gemaakt.
 4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Sky-Lite Holland BV uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard.
 5. In de navolgende artikelen van deze voorwaarden wordt Sky-Lite Holland BV verder aangeduid als "SLH".

 

2 Begripsomschrijvingen

 1. algemene voorwaarden: Alle ten deze hieronder en hierbij vermelde bepalingen, voorwaarden en bedingen.
 2. opdrachtgever: Elke natuurlijke- of rechtspersoon die met SLH een overeenkomst wenst af te sluiten of afgesloten heeft, hetzij recht-streeks hetzij via een als zodanig voor SLH kenbare rechtsgeldige vertegenwoordiger.
 3. overeenkomst: De middels een schriftelijk stuk blijkende overeen-stemming tussen SLH en opdrachtgever over of met betrekking tot de verkoop en levering van produkten en/of over of met betrekking tot het verrichten van diensten.
 4. produkten: Alle zaken, zoals flightcases en daarbij behorende accessoires die door SLH worden verkocht en als zodanig onderwerp van de overeenkomst uitmaken alsmede die zaken waarmee en waardoor diensten verricht kunnen worden.

 

3 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van SLH zijn vrijblijvend tenzij het tegendeel nadrukkelijk en schriftelijk is vermeld.
 2.  Indien een aanbieding een samengestelde prijsopgave bevat, geldt de daarbij voor een onderdeel van dat geheel genoemde prijs niet voor afzonderlijke verkoop en levering van alleen dat onderdeel. Evenmin gelden de opgegeven prijzen bij een samengestelde prijs-opgave indien minder dan dat samengestelde geheel wordt verkocht of geleverd.
 3. SLH kan niet gehouden worden aan foutieve aanduidingen in prijs-couranten, offertes, of verkoopbevorderend drukwerk van afbeeldingen, prijzen, listings, tekeningen, schema's, capaciteiten, afmetingen of andere voor de opdrachtgever essentiële eigenschappen. Voor dergelijke fouten of de gevolgen ervan is SLH niet aansprakelijk. Bij vaststelling van fouten heeft SLH het recht deze te herstellen en zo dit een offerte betreft die offerte aan te passen. SLH is nimmer verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij zulks schriftelijk is overeengekomen.

 

4 Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt tot stand doordat en op het moment dat beide partijen een schriftelijk stuk bevattende de inhoud van die overeen-komst ondertekenen.
 2. Anderszins komt een overeenkomst ook tot stand zodra de schriftelijke acceptatie door opdrachtgever van het aanbod SLH heeft bereikt, tenzij SLH om hem moverende redenen ondanks die acceptatie de overeen-komst niet wenst aan te gaan, in welk geval SLH de opdrachtgever daar- van binnen 24 uur na ontvangst van die acceptatie schriftelijk zal berichten.
 3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht,komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst eerst tot stand, indien en zodra SLH aan opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
 4. De overeenkomst komt ook tot stand zodra de schriftelijke bevestiging door SLH van een opdracht of bestelling aan opdrachtgever is verzonden. Indien opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van deze opdrachtbevestiging schriftelijk reclameert, wordt de overeenkomst geacht in die bevestiging juist en volledig te zijn weergegeven.
 5. Na het tot stand gekomen zijn van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van SLH of door derden namens SLH gemaakt of gedaan, binden SLH slechts indien en voorzover dezulke door SLH schriftelijk zijn bevestigd.
 6. Indien aard en omvang van een overeenkomst zodanig gering zijn dat het zenden van een offerte dan wel opdrachtbevestiging daarvoor achterwege kan blijven zal slechts de terzake te zenden faktuur als schriftelijke bevestiging van de overeenkomst gelden en als zodanig geacht worden de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

5 Prijs en betaling

 1. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen - exclusief omzetbelasting (B.T.W.), invoerrechten en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, - exclusief de kosten van verpakking, in- en uitladen, transport en verzekering, - gebaseerd op levering af bedrijf van SLH, cq af magazijn of andere opslagplaats van SLH, - gebaseerd op de op het moment van de offerte respectievelijk van de orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten en sociale en overheidslasten, - vermeld in Nederlandse valuta, met doorberekening van eventuele koerswijzigingen.
 2. Indien een of meerdere van de in het vorige lid vermelde kostprijs- bestanddelen zich wijzigen in de periode gelegen tussen de datum van aangaan van de overeenkomst en de datum van levering van de goederen cq uitvoering van de overeenkomst en deze tussenliggende periode langer is dan drie maanden tengevolge van niet door SLH te beïnvloeden factoren, zal SLH gerechtigd zijn de verkoopprijzen aan die gewijzigde kosten- factor(en)aan te passen.
 3. Alle facturen dienen door opdrachtgever te worden betaald overeenkomstig de op de faktuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van dergelijke specifieke condities dient opdrachtgever binnen 30 dagen na faktuurdatum te betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uit- spraak is vastgesteld dat opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
 4. Indien opdrachtgever de door hem verschuldigde bedragen niet binnen de in het vorige lid bepaalde termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat daartoe ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5 % per maand verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Tevens zullen in dergelijk geval alle overige vorderingen van SLH op opdrachtgever direct opeisbaar worden.
 5. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen, alsmede de kosten van de faillissementsaanvraag zo SLH daartoe heeft moeten overgaan, welke incassokosten worden bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, echter met een minimum van fl. 250,-.
 6. Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar de beoor- deling van SLH aanleiding geeft,kan SLH nadere zekerheid verlangen van opdrachtgever bij gebreke waarvan hij de uitvoering van de overeen- komst mag opschorten. Ingeval SLH gerede twijfel heeft aan de kredietwaardigheid van opdracht- gever heeft SLH het recht aan deze slechts te leveren onder rembours.
 7. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, netto-contant bij(af) levering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, ofwel door middel van storting of overboeking op een door SLH aangegeven bankrekening, doch uiterlijk binnen 30 dagen na faktuurdatum. De op de bankafschriften van SLH inzake de betaling aangegeven valutadag geldt als de datum van betaling.
 8. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt eerst ter voldoening van interest en van invorderings- en administratieve-kosten zo deze verschuldigd zijn en daarna tot betaling van openstaande fakturen, waarvan de oudste als eerste voldaan zullen worden beschouwd.

 

6 Vertrouwelijke informatie

 1. Iedere partij zal alle voorzorgsmaatregelen treffen die redelijkerwijs van hem verwacht mogen worden om de van de andere partij ontvangen en/of bij de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gekomen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
 2. Indien opdrachtgever bekend raakt met vertrouwelijke informatie en/of bedrijfsgeheimen van SLH verbindt hij zich deze geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of door derden te doen gebruiken. Overtreding van deze bepaling maakt opdrachtgever schadeplichting niet alleen wegens handelen in strijd met deze voorwaarden maar ook in strijd met de rechten van SLH.

 

7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van SLH totdat alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in art. 5.5, volledig aan SLH zijn voldaan.
 2. In geval van bewerking, verwerking of vermenging door of bij de opdracht- gever van de door SLH onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, verkrijgt SLH de mede-eigendom van de nieuw ontstane zaken en wel voor de waarde daarin van de oorspronkelijke door SLH geleverde zaken.
 3. In geval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, schorsing van een betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement of onder curatelestelling, van overlijden of van liquidatie van zaken door opdrachtgever, heeft SLH het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst of het daarvan nog na te komen gedeelte, te annuleren en de geleverde maar nog niet of niet geheel betaalde zaken als eigendom terug te vorderen, onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd het recht om schadevergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In voornoemde gevallen is elke vordering die SLH op opdrachtgever heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

 

8 Rechten van SLH en opdrachtgever

 1. Alle rechten en intellectuele of industriële eigendom op alle produkten of andere materialen (zoals: analyses, ontwerpen, tekeningen, schema's, documentatie, rapporten, offertes etc.) die door SLH aan opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij SLH of diens leveranciers, en opdrachtgever verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten die als bij deze voorwaarden uitdrukkelijk toegekend dienen te worden beschouwd, één en ander tenzij in een door SLH en opdrachtgever ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit of van de produkten of materialen te verwijderen of te wijzigen.

 

9 Medewerking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal zijn volledige medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst met name indien het een duurovereenkomst betreft, en zal derhalve aan SLH steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen, die SLH voor en bij het uitvoeren van de overeen- komst nodig heeft, verschaffen.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toe- passing in zijn organisatie van de produkten en van de door SLH te verlenen diensten.
 3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van SLH zijn gesteld of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft SLH het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en daardoor ontstane extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van SLH aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 

10 Levering en leveringstermijnen

 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan huis/bedrijf van de opdrachtgever. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de produkten het bedrijf/het magazijn van SLH verlaten.
 2. Opdrachtgever is verplicht het geleverde inclusief de verpakking te controleren op tekorten en/of beschadigingen hetzij terstond bij af- levering, hetzij zo spoedig mogelijk na de mededeling van SLH dat de produkten ter beschikking van opdrachtgever staan.
 3. SLH heeft het recht om in gedeelten te leveren en deze deelleveranties afzonderlijk te faktureren.
 4. Alle door SLH genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vast- gesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan SLH bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. SLH is niet gebonden aan de toegezegde (leverings)termijnen indien deze door omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan en op het ontstaan waarvan SLH geen invloed heeft kunnen uit- oefenen, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen SLH en opdracht- gever zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een excessieve, dat is ten deze met meer dan eenentwintig werkdagen, overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 11 en 12.
 5. SLH is niet aansprakelijk voor de gevolgen voor opdrachtgever van overschrijding van enige leveringstermijn, tenzij dergelijke over- schrijding aan grove nalatigheid van SLH te wijten zou zijn.
 6. Indien de overeengekomen leveringstermijn verstrijkt door toedoen of nalaten van opdrachtgever heeft SLH het recht de te leveren produkten voor rekening en risico van opdrachtgever op te (doen) slaan.

 

11 Transport en transportrisico

 1. De wijze van verpakking, verzending en transport van de produkten naar de opdrachtgever wordt door SLH op basis van zijn kennis en ervaring daarmee bepaald, tenzij opdrachtgever specifieke wensen ten aanzien daarvan heeft. SLH zal alleen verplicht zijn aan die specifieke wensen van opdrachtgever gevolg te geven indien en nadat opdrachtgever schriftelijk heeft verklaard de extra kosten daarvan te voldoen.
 2. Transport en verzending door SLH aan de opdrachtgever geschiedt telkens, ook indien franko levering is overeengekomen, voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien de vervoerder verlangt, dat op de vracht- brieven, vervoeradressen en andere vervoerdocumenten wordt vermeld dat alle vervoersschades voor rekening en risico van de afzender zijn.

 

12 Reclames

 1. Tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of van de verpakking ervan die bij (af)levering door opdrachtgever worden geconstateerd, dienen door deze op de afleveringsbon, de faktuur en/of de vervoers- documenten te worden vermeld bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het geleverde in goede staat te hebben ontvangen en aanvaard. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 2. Reclames, andere dan de onder 12.1 genoemde, over produkten dienen schriftelijk, rechtstreeks en binnen 8 dagen na levering van de betreffende produkten door SLH ontvangen te zijn bij gebreke waarvan deze niet meer in behandeling worden genomen.
 3. Reclames over fakturen dienen eveneens schriftelijk gedaan en binnen 8 dagen na verzenddatum van de desbetreffende faktuur door SLH ontvangen te zijn, bij gebreke waarvan de faktuur geacht wordt in orde bevonden te zijn door opdrachtgever.
 4. Indien de hiervoor genoemde klachten door SLH gegrond worden bevonden is SLH uitsluitend verplicht tot het aanvullen van geconstateerde tekorten en/of het vervangen van ondeugdelijke of beschadigde produkten zonder dat opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op enige vergoeding.
 5. Het reclameren ontslaat opdrachtgever nimmer van enige betalings- verplichting jegens SLH.
 6. Opdrachtgever kan slechts tot terugzending van het geleverde, al of niet na reclameren, overgaan nadat SLH daartoe vooraf, schriftelijk en onder het stellen van voorwaarden daarvoor, toestemming heeft gegeven.

 

13 Beëindiging

 1. De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van in en bij de overeenkomst bepaalde wezenlijke verplichtingen. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
 2. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door SLH nog niet is uitgevoerd. Bedragen die SLH voorafgaande aan de ontbinding heeft gefaktureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 13.1 kan SLH de overeenkomst met onmiddelijke ingang zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien - het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd, - voor opdrachtgever surséance van betaling - al dan niet voorlopig – wordt verzocht, - op de goederen van opdrachtgever geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, - de onderneming van opdrachtgever in liquidatie komt of wordt beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van onder- nemingen, - opdrachtgever anderszins niet (langer) in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. SLH zal wegens de ontbinding op een of meer van deze gronden nimmer tot enige schadevergoeding gehouden kunnen zijn.
 4. Indien zich op het moment van de beëindiging van de overeenkomst wegens een of meer der in de voorgaande leden van dit artikel genoemde redenen nog door SLH geleverde doch door opdrachtgever nog niet betaalde produkten onder opdrachtgever bevinden, zal SLH gerechtigd zijn deze produkten terug te (doen) nemen onverminderd het recht van SLH op vergoeding van kosten, schade en rente.

 

14 Aansprakelijkheid van SLH en vrijwaring

 1. SLH aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover hij daartoe op grond van dit artikel 14 gehouden zal zijn.
 2. In geval van aan hem toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is SLH slechts aansprakelijk voor vervangende schade- vergoeding. Onder deze vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie valt ook vergoeding van de kosten van het door een ander afmaken van een onvoltooide opdracht, echter slechts tot het bedrag, dat SLH zelf daarvoor aan opdrachtgever in rekening zou hebben gebracht.
 3. Iedere aansprakelijkheid van SLH voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. SLH is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, onvolledige informatie of ondeugdelijke materialen door opdrachtgever en schade wegens door SLH gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uit- drukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
 4. De door SLH te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% (vijftig procent) van de op grond van die overeenkomst door SLH aan opdrachtgever in rekening gebrachte en te brengen bedragen (exclusief omzetbelasting). Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming van SLH in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van SLH in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van SLH. De in dit artikel 14.4 bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door opdrachtgever bedongen en door SLH verleende crediteringen.
 5. In geval van een onrechtmatige daad van SLH, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor SLH rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is SLH slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tengevolge van dood of lichamelijk letsel en van andere schade voor zover deze het direct gevolg is van opzet of grove schuld van SLH. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan fl. 2.500.000,= (tweeënhalf miljoen gulden) per schade- toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 6. Aansprakelijkheid van SLH voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 14.5 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen tussen partijen bij de overeenkomst in het kader van de uitvoering waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch deze schadevergoeding zal nooit meer dan fl. 2.500,000,= (tweeënhalf miljoen gulden) kunnen bedragen.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij SLH heeft gemeld.
 8. Opdrachtgever vrijwaart SLH voor alle schade die SLH mocht lijden als gevolg van afspraken van derden die verband houden met de door SLH geleverde produkten of diensten, daaronder mede begrepen: - aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van SLH die ter beschikking zijn gesteld van opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen; - aanspraken van derden, werknemers van SLH daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf; - aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door SLH geleverde produkten of diensten die door opdracht- gever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen produkten of diensten van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.
 9. SLH is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik door opdrachtgever dan wel door derden van door SLH geleverde produkten voor een ander doel dan waarvoor die produkten naar hun eigen aard bedoeld en/of geschikt zijn.

 

15 Garantie

 1. De produkten worden gedurende een periode van drie maanden na aanvaarding gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat SLH voor zijn rekening naar zijn beste vermogen de fouten zal herstellen. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van SLH. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de produkten door anderen dan SLH zijn gewijzigd of worden onderhouden.
 2. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door SLH in rekening worden gebracht.
 3. Indien de produkten door SLH van een toeleverancier zijn betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing. SLH zal opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

 

16 Dienstverlening

 1. De hieronder in dit artikel genoemde bepalingen zijn van toepassing indien SLH diensten verleent, zoals bijvoorbeeld onderzoek en adviezen inzake toepasbaarheid van produkten, facilities management, verhuur van produkten en instructie aan opdrachtgever en/of aan met opdrachtgever verbonden derden inzake gebruik van produkten, alsmede onderhoud en reparatie van produkten.
 2. SLH zal de hierbedoelde dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 3.  Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan SLH de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of aan eventueel overeengekomen deelbetalingen heeft voldaan.
 4. Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooïng van de dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed. SLH zal opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 5. Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal SLH opdrachtgever van tevoren inlichten, indien een uitbreiding of wijziging als in het vorige lid bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.
 6. Reparatie en onderhoud Onderhoud en reparatie worden door SLH verricht op basis van een opdracht daartoe door opdrachtgever dan wel op basis van een onderhoudsovereenkomst. SLH behoudt zich het recht voor eerst tot onderhoud en reparatie over te gaan nadat opdrachtgever vooraf een deel van de kosten daarvan heeft voldaan. SLH heeft het retentierecht terzake van de hem voor onderhoud of reparatie door opdrachtgever overhandigde produkten indien en voorzover opdrachtgever de kosten daarvan niet of niet tijdig betaalt. SLH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid inzake de produkten van opdrachtgever die zich voor onderhoud of reparatie onder SLH bevinden, behoudens in geval van grove schuld of opzet. Opdrachtgever zal SLH vrijwaren tegen elke aanspraak van opdrachtgever zelf dan wel van derden inzake schadevergoeding in deze. Indien de onderhouds- dan wel reparatiewerkzaamheden elders dan de bedrijfsruimten van SLH verricht moeten worden, zullen de daarmee gemoeide meerkosten voor rekening van opdrachtgever zijn tenzij deze kosten vallen onder garantieverplichtingen van SLH. Slechts indien zulks bij de reparatie- of onderhoudsopdracht uitdrukkelijk is verzocht worden vervangen produkten of onderdelen of materialen daarvan aan opdrachtgever geretourneerd. Indien van dergelijk verzoek geen sprake is worden genoemde zaken vernietigd zonder dat opdrachtgever op de eventuele restantwaarde of op enigerlei vergoeding terzake aanspraak kan maken.

 

17 Overmacht

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

18 Toepasselijk recht en geschillen

 1. De overeenkomsten tussen SLH en opdrachtgever worden bij uitsluiting beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen, welke tussen SLH en opdrachtgever mochten ontstaan naar aan leiding van de door SLH met opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde onderhavige algemene voorwaarden, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die van voornoemde overeenkomst het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de naar Nederlandse competentieregels daartoe bevoegde burgerlijke rechter.